dine data

Vi er meget påpasselige med håndteringen af  dine personlige oplysninger. Når regningen er betalt, sletter vi alle dine data¹, og sender lige en sidste mail for at bekræfte det.

FolkeBegralses privatlivspolitik

gældende fra 1.4.2019

FolkeBegravelse behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål med henblik på opfyldelse af kontraktforhold samt øvrige legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter alle dine oplysninger, når vi har afregnet – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

FolkeBegravelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Har du spørgsmål, kan kontakte vores indehaver og dataansvarlige:

Per Berner
3064 2100
Kirkestræde 49.14600 Køge
FolkeBegravelse.dk
folkebegravelse@gmail.com
CVR.nr. 39547910

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: F.eks. kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, dødsdato, ægteskabelig status og mailadresse.
 • Cpr-numre.
 • Følsomme personoplysninger i form af f.eks. helbredsmæssige forhold og dødsårsag vil ikke blive noteret på kundens sag og derved blive genstand for databehandling. (FolkeBegravelses bedemænd videregiver selvfølgelig ikke det, som vi er blevet mundtligt beroet gennem vores samtaler).

Selskabets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være:

 • At FolkeBegravelse har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig, jfr. samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra b.
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om FolkeBegravelses kunder er:

 • At behandle kundeoplysninger – herunder at opkræve betaling.
 • At vi kan drive virksomhedens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre begravelser og følge op på dem.

Samtykke

Når vi, eller dem vi har indgået databehandleraftaler med, behandler oplysninger om dig, sker det i udgangspunktet på et andet lovligt grundlag end dit samtykke, jf. ovenfor.

Undtagelsesvist kan behandling af personoplysninger forekomme forud for indgåelse af en aftale om bisættelse eller anden hermed beslægtet ydelse og behandlingsgrundlaget vil i så fald være samtykke.

Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage ved at give os besked. Dette påvirker ikke lovligheden af den databehandling, der har fundet sted indtil da.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger om dig til andre når lovgivningen eller udførelsen af ydelsen kræver det, f.eks. i forbindelse med videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder i forbindelse med til eksempel dødsanmeldelse, ansøgning om begravelseshjælp, askedeling, spredning eller deling af aske og diverse ansøgninger og tilladelser i forbindelse med nedgravning på kirkegård.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik i henhold til vores oplysningspligt.
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
 • FolkeBegravelse benytter sig alene af den mest moderne teknologi og arbejder aktivt med dataminimering. Vi benytter cloudbaserede løsninger hjemmehørende i EU og benytter anerkendte databehandlere til software, website hosting, backup, sikkerhed, transmission og opbevaring.
 • FolkeBegravelse har en slettepolitik, der indebærer, at vi sletter dine data hurtigst muligt, når ydelsen er leveret og fakturaen betalt. Vi giver dig beske på mail, når sletningen er foretaget. I henhold til vores princip om dataminimering vil FolkeBegravelse  ved udgangen af hvert kvartal også manuelt kontrollere, at f.eks. mailadresser og telefonnumre er slettet.
 • For så vidt angår de personoplysninger, der er nødvendige for fakturering, gælder en slettefrist på 5 år + løbende kalenderår/regnskabsår. Baggrunden herfor er Bogføringsloven.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du kan også på vegne af afdøde henvende dig til os. FolkeBeravelse anerkender det persondataretlige princip om ”retten til at blive glemt” og sletter derfor fleste mulige personoplysninger hurtigst muligt, jf. ovenfor.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine eller afdødes personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre firmaets privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Kun ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Åben alle dage 7-22

FolkeBegravelse ApS
Tjærebyvej 230
4030 Tune
Cvr. 39547910

¹ Bogføringsloven kræver dog, at fakturan gemmes i fem år + løbende kalenderår.